Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van VENOS Computers & ICT-diensten ter zake van de levering van zaken en het verrichten van diensten en/of werkzaamheden. In deze algemene voorwaarden wordt met verkoper/koper zowel gedoeld op de verkoper/koper van zaken als de verkoper/koper/opdrachtgever van diensten. Het begrip levering omvat zowel de levering van zaken als het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.

1.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden vaneen koper/opdrachtgever of van derden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – binden verkoper niet tenzij deze, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.

1.3. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van koper/opdrachtgever prevaleren deze algemene voorwaarden.

2. AANBOD EN OVEREENKOMST

2.1. Alle aanbiedingen van verkoper – waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, schema’s, prijscouranten, materiaallijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat.

2.2. Indien een offerte van verkoper een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door koper/opdrachtgever wordt aanvaard, heeft verkoper het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door koper/opdrachtgever te herroepen.

2.3. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat verkoper een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk door verkoper uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

2.4. Mondelinge overeenkomsten en afspraken binden verkoper niet tenzij deze aan verkoper schriftelijk zijn bevestigd. Wijzigingen van technische aard worden door verkoper voorbehouden. Beschrijvingen in offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden verkoper niet.

3. PRIJZEN

3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in onder meer catalogi, prijslijsten en advertenties vermelde prijzen van verkoper franco geleverd in Nederland en exclusief B.T.W. Genoemde prijzen gelden voor de in de orderbevestiging genoemde prestatie of leveringsomvang. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend. Voor verkopen en leveranties beneden € 350,= geldt een toeslag op de koopprijs van € 11,35 .

3.2. Verkoper heeft het recht alle prijsverhogende factoren – waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van leveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan verkoper/opdrachtgever in rekening te brengen. Verhoging c.q. wijziging van de koopprijs ontslaat koper/opdrachtgever niet van diens verplichting uit de overeenkomst en geeft koper/opdrachtgever evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.3. Verkoper is ook na verzending van de orderbevestiging voorbehouden fouten in de prijslijst te corrigeren, wanneer deze fouten aan de hand van de op dat moment geldende prijslijst kunnen worden aangetoond.

4. LEVERING EN LEVERTIJD

4.1. Levering van de zaken zal geschieden conform offerte van verkoper.

4.2. Leveringstijden, technische specificaties, maten etc. zijn slechts streefden c.q. benaderingen en schattingen en binden de verkoper niet. Indien levering door verkoper niet binnen deze termijn kan plaats vinden, zal verkoper aan koper of opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de opdracht van koper of opdrachtgever, de verwachte leveringsdatum mededelen. Afwijkingen van door verkoper opgegeven levertijden bevrijden verkoper nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en geven koper nimmer recht op enige schadevergoeding en/of het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

4.3. Koper/opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van verkoper nauwkeurig aan te geven wanneer en waar – binnen Nederland – de door verkoper te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. Koper/opdrachtgever is verplicht alle door verkoper met het oog op verzending van de zaken gewenste informatie te verstrekken. Indien koper/opdrachtgever verkoper geen plaats van aflevering heeft genoemd, geldt het magazijn van verkoper als plaats van aflevering.

4.4. Verkoper is gerechtigd de levering op te schorten zolang koper/opdrachtgever jegens verkoper niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat koper/opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

4.5. De door verkoper te leveren zaken reizen voor risico van koper/opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door verkoper bepaald. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij koper/opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt. In welk geval de kosten voor zijn rekening komen.

4.6. Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Tenzij enige bepaling van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt, zijn deze algemene voorwaarden op bedoelde werkzaamheden volledig van toepassing.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle aan koper/opdrachtgever geleverde zaken, zolang koper/opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper uit hoofde van enige overeenkomst van leveranties van zaken en/of verrichtingen van diensten en/of werkzaamheden, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

5.2. Zolang koper/opdrachtgever nog geen eigenaar van de zaken is, is koper/opdrachtgever slechts gerechtigd de zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden.

5.3. Indien koper/opdrachtgever in verzuim is met zijn verplichtingen jegens verkoper, is verkoper gerechtigd de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan koper/opdrachtgever geleverde zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen.

6. RISICO

6.1. De door verkoper te leveren zaken zijn, onverminderd het in artikel 4.5 bepaalde, vanaf het moment van aflevering bij koper/opdrachtgever voor diens rekening en risico. Indien het magazijn van verkoper als plaats van aflevering geldt, zijn de zaken voor rekening en risico van koper/opdrachtgever vanaf het moment dat deze de zaken daar ophaalt.

7. OVERMACHT

7.1. In geval van blijvende of tijdelijke overmacht, waaronder onder meer is te verstaan een omstandigheid waarop verkoper geen invloed heeft en die de levering c.q. de prestatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers van verkoper, is verkoper gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren c.q. de levertijd en/of de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presteren geldt. Koper/opdrachtgever kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding noch de schade vergoedingsovereenkomst ontbinden.

8. RECLAMES

8.1. Koper/opdrachtgever dient reclame en/of klachten over de geleverde zaken of de verrichte diensten en/of werkzaamheden binnen tien werkdagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. de diensten en/of werkzaamheden zijn beëindigd, schriftelijk aan verkoper te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke afspraak jegens verkoper ter zake van gebreken c.q. fouten vervalt. Reclames en/of klachten geven koper/opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling van de koopprijs op te schorten.

8.2. In geval van een door verkoper gegrond bevonden klacht over geleverde zaken heeft verkoper het recht de desbetreffende zaken te herstellen, danwel deze door soortgelijke zaken te vervangen. Verkoper is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade van koper/opdrachtgever.

8.3. In geval van een door verkoper gegrond bevonden klacht over verrichte diensten en/of werkzaamheden heeft verkoper het recht deze diensten en/of werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te verrichten. Ook in dit geval is verkoper niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper.

8.4. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van verkoper niet toegestaan.

9. BETALING EN NIET-NAKOMING

9.1. Bij levering op rekening dient betaling door koper/opdrachtgever te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen in de offerte, orderbevestiging en/of factuur. Verkoper heeft het rechtte alle tijden vooruitbetaling, contante betaling, danwel zekerheid voor de betaling te verlangen.

9.2. In geval van niet tijdige betaling van enige termijn, van surseance van betaling of faillissement van koper/opdrachtgever, beslag ten laste van koper/opdrachtgever of liquidatie van diens bedrijf, is de koopprijs onmiddellijk en in haar geheel opeisbaar.

9.3. In geval de betalingstermijn wordt overschreden, is verkoper gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente 1 % per maand aan koper/opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Bij niet of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen door koper of opdrachtgever heeft verkoper het recht om buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 113,50 in rekening te brengen. Tevens is de koper of opdrachtgever bij een gerechtelijke procedure de daaraan verbonden gerechtelijke kosten verschuldigd.

9.4. Het is koper/opdrachtgever niet toegestaan ter zake van zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of kortingen toe te passen. Alle door koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en (gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten en vervolgens van die factuurbedragen, welke het langst verschuldigd zijn, zelfs als vermeldt koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op andere facturen.

9.5. In de in lid 3 genoemde gevallen is verkoper voorts eveneens gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten als mede de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren.

9.6. Deze rechten komen verkoper eveneens toe in geval koper/opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan koper/opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, indien het bedrijf van koper/opdrachtgever wordt gestaakt of wordt geliquideerd of – in geval koper/opdrachtgever een rechtspersoon of vennootschap is – een of meer vennoten van koper/opdrachtgever uittreden of statuten en/of reglementen van koper/opdrachtgever worden gewijzigd. Verkoper is in deze gevallen voorts gerechtigd betaling te vorderen van verrichte werkzaamheden alsmede van vergoeding van kosten, schade (daaronder begrepen door verkoper gederfde winst) en rente.

10. GARANTIES

10.1. Verkoper verstrekt, behoudens in het geval dit uitdrukkelijk bij de aanvaarding van een opdracht is uitgesloten, op een koper/opdrachtgever afgeleverde nieuwe zaken een garantie die geldt voor een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van aflevering, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

10.2. Elke aanspraak op garantie vervalt indien:
– koper/opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper wijzigingen in of reparaties aan de zaken verricht of door derden laat verrichten;
– de zaken voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of anderszins door koper/opdrachtgever op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden;
– koper/opdrachtgever de verschuldigde koopprijs niet binnen de overeengekomen termijn betaalt danwel enige ander verplichting jegens verkoper niet nakomt.

10.3. Ter zake van alle zaken, die door verkoper van derden zijn of worden betrokken alsmede ten aanzien van alle diensten en/of werkzaamheden die in opdracht van verkoper door derden worden uitgevoerd, is verkoper niet tot enig verder strekkende garantie gehouden dan tot die welke verkoper van de desbetreffende derden ter zake heeft verkregen.

10.4. De garantie omvat het gratis herstel van gebreken in de geleverde zaken of het gratis vervangen van gebrekkige onderdelen daarvan, zulks naar keuze van verkoper. Verkoper is gerechtigd de herstel- en vervangingswerkzaamheden door een door verkoper aan te wijzen deskundige derde te laten uitvoeren. Bedrijfsschade, gevolgschade en alle andere indirecte schade, op welke wijze dan ook ontstaan, zijn van garantie uitgesloten.

10.5. De garantie geldt uitsluitend voor koper/opdrachtgever zelf en is van toepassing op defecten ontstaan binnen de overeengekomen garantietermijn en uitsluiten veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of gebruik van slecht materiaal. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede in geval van door koper/opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Verkoper behoudt zich het recht voor om, bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van enige door verkoper afgegeven garantie, aanpassingen in de te herstellen zaak aan te brengen.

10.6. Onderdelen die worden vervangen worden eigendom van verkoper, zonder dat koper/opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding.

10.7. Koper/opdrachtgever is verplicht de voor herstel krachtens de garantie in aanmerking komende zaken franco naar het door verkoper opgegeven adres te sturen, tenzij in een tussen koper/opdrachtgever en verkoper gesloten (onderhouds) contract anders is bepaald. Risico’s van transport van de zaken zijn voor rekening van koper/opdrachtgever.

11. AANSPRAKELIJKHEID VAN VERKOPER; VRIJWARING

11.1. Verkoper aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 11 blijkt.

11.2. De totale aansprakelijkheid van verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de door die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 113.445.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die koper zou moeten maken om de prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien koper de overeenkomst heeft ontbonden;
b. de kosten die koper heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat verkoper op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

11.3. De totale aansprakelijkheid van verkoper voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 453.780 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

11.4. Aansprakelijkheid van verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.5. Buiten de in artikel 11.2 en 11.3 genoemde gevallen rust op verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 11.2 en 11.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verkoper.

11.6. De aansprakelijkheid van verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien koper verkoper onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreken stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en verkoper ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren.

11.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij verkoper meldt.

11.8. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door koper aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door verkoper geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover koper bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

12. OMSCHRIJVING, TEKENINGEN EN ILLUSTRATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM

12.1. Omschrijvingen (daaronder begrepen afbeeldingen en tekeningen) van de zaken, zoals specificaties en door verkoper opgegeven bijzonderheden, kunnen slechts worden beschouwd als een algemene omschrijving van de zaken, aan welke omschrijving koper/opdrachtgever nimmer enig recht kan ontlenen.

12.2. Afbeeldingen, tekeningen, schema’s, materiaallijsten en overige documentatie maken, behoudens uitdrukkelijk andersluidende afspraak, nimmer deel uit van de door verkoper met koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst. De aan koper/opdrachtgever verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s, materiaallijsten en overige documentatie blijven eigendom van verkoper en mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, geheel noch gedeeltelijk, door koper/opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt danwel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook.

12.3. Indien een offerte en/of aanbieding niet tot een overeenkomst leidt, zal de aanbieding met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen en alle overige door verkoper verschafte documentatie op eerste verzoek van verkoper aan deze worden teruggezonden.

12.4. Verkoper is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen- en andere rechten hoe ook genaamd in verband met door verkoper geleverde zaken of verrichte diensten en/of werkzaamheden, indien verkoper die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen, die aan verkoper door of vanwege koper/opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Voor bedoelde aanspraken en/of vorderingen vrijwaart koper/opdrachtgever verkoper volledig.

13. HOOFDELIJKHEID

13.1. Indien met koper/opdrachtgever meerder (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de door hen met ons gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

14. AFWIJKENDE AFSPRAKEN

14.1. Afwijkingen van de met koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst en van deze voorwaarden binden verkoper slechts indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

15.1. Op alle overeenkomsten van verkoper alsmede op alle uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen verkoper en koper/opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht met uitsluiting van het Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten van 11 april 1980 van toepassing.

15.2. Alle uit door verkoper gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen verkoper en koper/opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noordelijk Overijssel onder nr. 2806.

Voor al onze webhostingpakketten zijn aanvullende leveringsvoorwaarden van kracht.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden als PDF-bestand.